กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติการขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุนระยะที่ตรวจสอบข้อมูลที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง               ควรดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามที่ สทบ.แจ้งผล
แบบคำขอออกใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
             
   
        โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ
    
     แบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ
     ฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ
     คู่มือการใช้งานระบบโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ
     แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
     ตามแนวทางประชารัฐ อปค.๐๑
     แบบบันทึกรายงานการประชุมสมาชิก อปค.๐๒
     แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก อปค.๐๓
     แบบหนังสือนำส่งโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ อปค.๐๔
     บันทึกข้อมูลโครงการ http://pracharatprojects.villagefund.or.th

     แนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
      ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
    ว่าด้วยการบริหารโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

   คู่มือการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ          (สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง)
    คู่มือการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
-

 

 

  

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา  ๗  อาคารเลขที่  ๒๘๓ / ๖-๗  ซ.มิตรภาพ ๑๕ ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐๐๐
       โทรศัพท์  ๐๔๔-๒๒๒๗๘๗   ๐๔๔-๒๒๒๗๘๘   โทรสาร ๐๔๔-๒๒๒๗๘๙

"งานข้อมูลและสารสนเทศ"  

  แนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยื่นคำขอเพิ่มทุนตามโครงการ
  เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 (กรณีได้รับอนุมัติ/ไม่ได้รับอนุมัติจาก สทบ.)